Zamknij
REKLAMA

Pedagog

Nr oferty: StPr/22/1372Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej PCPR w Wejherowie pcprwejherowo.pl 1. Wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla nie więcej niż 15 rodzin nieobjętych wsparciem koordynatora, 2. Udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dziecka, jako pedagog w zakresie edukacji szkolnej oraz metod wychowawczych dla rodziców zastępczych i biologicznych, w razie potrzeby, 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej nie objętych wsparciem koordynatora, w tym dzieci umieszczonych poza powiatem, 4. Sporządzanie pisemnych ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka w terminach przewidzianych ustawą i zapoznanie rodzin z treścią oceny oraz współpraca w tym zakresie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 5. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z wewnętrznych procedur oraz procedur odwoławczych w zakresie dokonywania ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka, 6. Prowadzenie sprawozdawczości z efektów pracy pedagoga, 7. Podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka, 8. Przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obwiązujących w PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska, 9. Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, 10. Zgłaszanie przełożonym wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.07.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne, kierunek: pedagogika lub pedagogika specjalna
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wykształcenie wyższe: 1) Tytuł magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna 2) Znajomość przepisów z zakresu: a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, b) ustawy o pomocy społecznej, c) ustawy o samorządzie powiatowym, d) rozporządzenia o ochronie danych osobowych, e) kodeksu postępowania administracyjnego, f) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Wymagania dodatkowe: 1. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność, dyspozycyjność; 2. Bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych (WORD, EXCEL), poczty elektronicznej, Internetu; 3. Dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków; 4. Umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 5. Umiejętność interpretowania przepisów.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu: 58 672-40-63 w. 43
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) życiorys (CV), 3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie tj. dyplomy, świadectwa,zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty itp., 4) kserokopie dokumentów poświadczających przebieg zatrudn
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail
  Prace ogólnobudowlane. Wymagania: sumienność, doświadczenie w pracy w branży budowlanej, chęć do pracy. Praca w terenie, głównie okolice Trójmiasta. Pracodawca zapewnia dowóz z Wejherowa. Wynagrodzenie do uzgodnienia w zależności od kwalifikacji.
  StPr/22/1433
  data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Praca fizyczna, koszenie trawy kosiarka i kosą spalinową, cięcie żywopłotu, zakłądanie trawników z rolki i siewu, nasadzenia roślin, wycinka i przycinka drzew, krzewów, drobne prace brukarskie. Praca w terenie.
  StPr/22/1447
  data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
  wynagrodzenie od od 25 do 35 PLN

  Praca biurowa przy digitalizacji dokumentów, rejestracja, skanowanie i indeksacja dokumentów, masowe skanowanie i indeksacja dokumentów, wprowadzanie danych. Praca w godz. 6-14. 14-22.
  StPr/22/1450
  data rozpoczęcia pracy od 28.06.2022
  wynagrodzenie od od 3 152 PLN

  Prace fizyczne związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (prace przy remontach cząstkowych, prace przy utrzymaniu poboczy), bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, prace przy wycince drzew, krzaków, samosiejek, pielęgnacji zadrzewienia. Roboty związane z odwodnieniem gróg , czyszcenia studni wpustu ulicznego i korytek ściekowych, wymiana i prodtowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wynagrodzenie do uzgodnienia w zależności od stażu pracy. Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
  StPr/22/1411
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 do 3 300 PLN

  Realizacja, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadań w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rodzaj zatrudnienia: służba przygotowawcza. ZAPEWNIAMY: stabilne zatrudnienie, ochronę prawną, możliwość szkolenia zawodowego oraz szereg świadczeń finansowych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, "mundurówka", nagrody pieniężne, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe). Data rozpoczęcia pracy III kwartał 2022 r.
  StPr/22/1412
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
  wynagrodzenie od od 4 327 PLN

  Sprzątanie klatek schodowych we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Wejherowa, Bolszewa. Praca 4 dni w tygodniu po 4h.
  StPr/22/1414
  data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
  wynagrodzenie od od 21 PLN

  Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy (ogólny zakres obowiązków) Zakres wykonywanych zadań w ramach programu: Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w : 1) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe/społeczne, sportowe itp.); 2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 3) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; 4) załatwieniu spraw urzędowych, 5) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 6) korzystaniu z dóbr kultury ( tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.). Czas trwania usług asystencji osobistej usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie www.pcprwejherowo.pl
  StPr/22/1416
  data rozpoczęcia pracy od 20.07.2022
  wynagrodzenie od od 40 PLN

  Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy (ogólny zakres obowiązków) Zakres wykonywanych zadań w ramach programu: Usługi opiekuna osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w: 1) Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym udzielanie pomocy czynnościach życiowych tj. m. in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej umożliwienie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 2) Wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in. zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych. 3) organizowanie czasu wolnego tj. m.in. spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie www.pcprwejherowo.pl
  StPr/22/1417
  data rozpoczęcia pracy od 20.07.2022
  wynagrodzenie od od 40 PLN

  Obróbka i przygotowywanie potraw ( burgery, pizza itp), obsługa klienta, dbanie o czystość.
  StPr/22/1423
  data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  1) Otwieranie budynku szkoły. 2) Dbanie o systematyczny wywóz nieczystości. 3) Systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych, pomieszczeń i obiektów sportowych 4) Dbanie o porządek wokół szkoły (boiska, chodniki, pielęgnacja trawników, w tym w szczególności: koszenie trawników, grabienie i usuwanie liści, zamiatanie ciągów komunikacyjnych, odśnieżanie). 5) Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w szkole (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektroenergetycznych). 6) Wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych, nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez dyrektora Praca wg grafiku w godz. 6-20.
  StPr/22/1380
  data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN