Zamknij
REKLAMA

Opiekun osoby starszej

Nr oferty: StPr/22/1738Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Oś. Przyjaźni 1B, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Opieka pielęgnacyjna, usługi w gospodarstwie domowym, usługi opiekuńcze. Pracodawca na początek proponuje umowę zlecenie, a w dalszej kolejności umowę o pracę. Wynagrodzenie w całości do uzgodnienia w zależności od umiejętności i kwalifikacji kandydata. Miejsce wykonywania pracy - praca w terenie, głównie u klienta w domu.
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Wymiar etatu:
Zmianowość: nie dotyczy
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 02.08.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • zasadnicze zawodowe, inne
  Język:
  • polski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany
   Uprawnienia:
   • prawo jazdy kat. B
    Pozostałe wymagania
    Inne wymagania: dyspozycyjność, wymagane udokumentowane doświadczenie min. 2 lata, wykształcenie min. zawodowe (pielęgniarstwo, opiekun medyczny, opiekun osób starszych)
    Dane pracodawcy:
    Pracodawca: RENROM DOMOWA OPIEKA GERIATRYCZNA RENATA PISKŁO-LIS
    Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
    Adres: Oś. Przyjaźni 1B, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
    Osoba do kontaktu: Renata Piskło-Lis
    Numer telefonu: 695-775-945
    E-mail:
    Język aplikacji: polski
    Wymagane dokumenty: CV
    Sposób kontaktu
    przekazania dokumentów:
    Preferowane formy kontaktu: telefon
    Praca w szkołach w Wejherowie.
    StPr/22/1843
    data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
    wynagrodzenie od od 3 900 PLN

    Montaż instalacji sanitarnych.
    StPr/22/1817
    data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
    wynagrodzenie od od 4 800 PLN

    l)przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD planu pomocy dziecku, 2) ewaluacja i monitoring planu pomocy dziecku, 3) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, 4)zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych, 5)współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, 6)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 7)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, 8)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, 9)przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej , 10)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 1 1) udział w pracach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka, 12)konsultowanie na wniosek organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej, 13)współudział w tworzeniu i realizowanie programów rozwoju pieczy zastępczej, 14)współudział w tworzeniu i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, 15)przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w miesiącu wizyt w środowisku rodziny zastępczej, dla której pracownik został wyznaczony jako koordynator, 16) sporządzanie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z wizyt w rodzinie zastępczej, w tym z wizyt i kontaktów z innymi instytucjami współpracującymi z rodziną za poprzedzający miesiąc, 17)planowanie swojej pracy w systemie zadaniowym w okresie dwutygodniowym 18) zakładanie teczki z dokumentacją dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z wytycznymi przełożonego i rzetelne jej prowadzenie, 19) gromadzenie dokumentacji i sporządzanie pozwu alimentacyjnego od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. 6. Dodatkowe informacie: 1.praca w terenie 2.praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, 3.miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A, 4.w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych, 5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
    StPr/22/1828
    data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
    wynagrodzenie od od 3 600 do 4 000 PLN

    Szycie wyrobów na maszynie
    StPr/22/1797
    data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
    wynagrodzenie od od 3 500 PLN

    Praca w kwiaciarni. Praca w godz. 8-19 wg grafiku.
    StPr/22/1781
    data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    Sporządzanie dekoracji kwiatowych. Praca w godz. 8-19 wg grafiku.
    StPr/22/1782
    data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN

    - kontrola wstępna otrzymywanych dokumentów zobowiązaniowych - sprawdzanie poprawności oraz zgodności z planem finansowym sporządzanym przez szefów służb - księgowanie planu finansowego, korekt zewnętrznych oraz wewnętrznych - archiwizowanie dokumentacji
    StPr/22/1756
    data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 360 PLN

    Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie w opiece nad dziećmi, pomoc w czynnościach porządkowych, pomoc dzieciom przy posiłkach i toalecie, nadzór nad bezpieczeństwem dzieci, opieka nad dziećmi podczas spacerów i zabaw.
    StPr/22/1760
    data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
    wynagrodzenie od 1 565 PLN

    1. Konserwowanie komputerów 2. Czyszczenie/ konserwacja systemów operacyjnych 3. Konserwowanie drukarek 4. Administrowanie siecią komputerową 5. Sprawowanie nadzoru nad systemem kopiowania danych 6. Zamawianie sprzętu elektronicznego służącego jako pomoce dydaktyczne oraz do obsługi biurowej 7. Nadzór nad komputerami znajdującymi się w salach lekcyjnych i pracowniach komputerowych 8. Nadzór nad komputerami pracowników biblioteki 9. Bieżące naprawy monitoringu szkolnego oraz naprawy czujek dymu i ruchu 10. Czuwanie nad sprawnoścvią sprzętu elektronicznego znajdującego się w salach lekcyjnych 11. Czuwanie nad prawidłowym nagłośnieniem w auli szkolnej 12. Przechowywanie licencji na oprogramowanie szkolne oraz przestrzeganie terminu ich ważności 13. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję szkoły
    StPr/22/1767
    data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
    wynagrodzenie od od 3 200 do 3 600 PLN

    Układanie kostki brukowej, ustawianie krawężników, docinka, wykonywanie planty pod kostkę. Wynagrodzenie do uzgodnienia. Transport do uzgodnienia.
    StPr/22/1747
    data rozpoczęcia pracy od 04.08.2022
    wynagrodzenie od od 3 010 PLN