Zamknij
REKLAMA
Prace fizyczne związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (prace przy remontach cząstkowych, prace przy utrzymaniu poboczy), bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, prace przy wycince drzew, krzaków, samosiejek, pielęgnacji zadrzewienia. Roboty związane z odwodnieniem gróg , czyszcenia studni wpustu ulicznego i korytek ściekowych, wymiana i prodtowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wynagrodzenie do uzgodnienia w zależności od stażu pracy. Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
StPr/22/1411
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 300 PLN

Realizacja, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadań w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rodzaj zatrudnienia: służba przygotowawcza. ZAPEWNIAMY: stabilne zatrudnienie, ochronę prawną, możliwość szkolenia zawodowego oraz szereg świadczeń finansowych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, "mundurówka", nagrody pieniężne, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe). Data rozpoczęcia pracy III kwartał 2022 r.
StPr/22/1412
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 4 327 PLN

Sprzątanie klatek schodowych we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Wejherowa, Bolszewa. Praca 4 dni w tygodniu po 4h.
StPr/22/1414
data rozpoczęcia pracy od 27.06.2022
wynagrodzenie od od 21 PLN

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy (ogólny zakres obowiązków) Zakres wykonywanych zadań w ramach programu: Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w : 1) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe/społeczne, sportowe itp.); 2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 3) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; 4) załatwieniu spraw urzędowych, 5) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 6) korzystaniu z dóbr kultury ( tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.). Czas trwania usług asystencji osobistej usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie www.pcprwejherowo.pl
StPr/22/1416
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2022
wynagrodzenie od od 40 PLN

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy (ogólny zakres obowiązków) Zakres wykonywanych zadań w ramach programu: Usługi opiekuna osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w: 1) Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym udzielanie pomocy czynnościach życiowych tj. m. in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej umożliwienie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 2) Wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in. zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych. 3) organizowanie czasu wolnego tj. m.in. spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie www.pcprwejherowo.pl
StPr/22/1417
data rozpoczęcia pracy od 20.07.2022
wynagrodzenie od od 40 PLN

Obróbka i przygotowywanie potraw ( burgery, pizza itp), obsługa klienta, dbanie o czystość.
StPr/22/1423
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

1) Otwieranie budynku szkoły. 2) Dbanie o systematyczny wywóz nieczystości. 3) Systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych, pomieszczeń i obiektów sportowych 4) Dbanie o porządek wokół szkoły (boiska, chodniki, pielęgnacja trawników, w tym w szczególności: koszenie trawników, grabienie i usuwanie liści, zamiatanie ciągów komunikacyjnych, odśnieżanie). 5) Kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych działających w szkole (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektroenergetycznych). 6) Wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych, nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez dyrektora Praca wg grafiku w godz. 6-20.
StPr/22/1380
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Prace budowlane, prace wykończeniowe. Miejsce pracy Wejherowo oraz praca w terenie.
StPr/22/1407
data rozpoczęcia pracy od 23.06.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN

Wulkanizator/ pomocnik. Praca w godz 08:00 - 18:00 Umowa na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas określony.
StPr/22/1362
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej PCPR w Wejherowie pcprwejherowo.pl 1. Wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dla nie więcej niż 15 rodzin nieobjętych wsparciem koordynatora, 2. Udział w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji dziecka, jako pedagog w zakresie edukacji szkolnej oraz metod wychowawczych dla rodziców zastępczych i biologicznych, w razie potrzeby, 3. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej nie objętych wsparciem koordynatora, w tym dzieci umieszczonych poza powiatem, 4. Sporządzanie pisemnych ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka w terminach przewidzianych ustawą i zapoznanie rodzin z treścią oceny oraz współpraca w tym zakresie z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 5. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z wewnętrznych procedur oraz procedur odwoławczych w zakresie dokonywania ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom dziecka, 6. Prowadzenie sprawozdawczości z efektów pracy pedagoga, 7. Podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka, 8. Przestrzeganie przepisów prawa, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów obwiązujących w PCPR dotyczących zajmowanego stanowiska, 9. Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego, 10. Zgłaszanie przełożonym wszelkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
StPr/22/1372
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 600 PLN