Zamknij
REKLAMA

Pracownik socjalny

Nr oferty: StPr/21/1988Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: 1. Prowadzenie pracy socjalnej z usamodzielniającymi się wychowankami pieczy zastępczej po uzyskaniu przez nich pełnoletniości zgodnie z wytycznymi przełożonego i dokumentowanie tej pracy 2. Prowadzenie spraw związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami przyjętymi u pracodawcy, 3. Przeprowadzanie nie rzadziej niż raz na kwartał wizyt w środowisku u usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości, 4. Prowadzenie rejestru usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej po uzyskaniu przez nich pełnoletniości 5. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych usamodzielniających się wychowanków przebywających w mieszkaniu chronionym, 6. monitorowanie procesu usamodzielnienia, wsparcie wychowanków w realizacji indywidualnego Programu Usamodzielnienia 7. Dokonywanie w imieniu Dyrektora oceny końcowej Indywidualnego Programu Usamodzielnienia wraz z wychowankiem i opiekunem usamodzielnienia 8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, 9. Tworzenie i realizacja projektów dla usamodzielniających się wychowanków, 10. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w zależności od potrzeb PCPR, 11. Współudział w realizacji Programu Drogowskaz do Samodzielności, 12. Sporządzanie opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą na wniosek Sądu 13. Wykonywanie innych czynności i poleceń wydanych przez Dyrektora PCPR lub bezpośredniego przełożonego.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 15.09.2021
Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna c) ukończenie do 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie d) spełnienie wymagań określonych w art.156 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2020 poz. 1876 ze zm.) 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 4) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 6) bardzo dobra obsługa komputera (pakiet MS Office Word, Excel, poczta elektroniczna, bazy danych, internet), 7) znajomość przepisów: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 2. Wymagania dodatkowe: 1) doświadczenie min. dwa lata w zawodzie 2) umiejętność pracy w zespole, 3) odpowiedzialność, dokładność, rzetelność, samodzielność, dyspozycyjność, 4) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji; 5) umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres 6) kreatywność. 7) pożądane posiadania prawa jazdy kat. B i prywatnego samochodu celem wykorzystania do pracy na zajmowanym stanowisku
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu: 58 672-27-02 w.43
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Aplikacje do 20.09.2021 r. Wymagane dokumenty: 1. życiorys (CV) i list motywacyjny, 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 3. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail
  Praca biurowa w Wydziale Organizacyjnym.
  StPr/21/2015
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
  wynagrodzenie od 1 489 PLN

  Prace biurowe.
  StPr/21/2019
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
  wynagrodzenie od 1 489 PLN

  Prace remontowo-budowlane związane z infrastrukturą Orange, studnie kablowe głównie wymiana ram i pokryw, murowanie ściuan studni kablowych, utrzymanie w sprawności telekomunikacyjnych sieci kablowych, usuwanie awarii.
  StPr/21/2025
  data rozpoczęcia pracy od 19.10.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Wykonywanie obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej, wykonywanie instalacji w technologii FTTH, wykonywanie pomiarów budowlanych instalacji, prace konserwacyjne.
  StPr/21/2026
  data rozpoczęcia pracy od 19.10.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Nauczyciel matematyki.
  StPr/21/2008
  data rozpoczęcia pracy od 16.09.2021
  wynagrodzenie od od 1 500 PLN

  Praca na stanowisku magazyniera w dziale administracyjno-gospodarczym w DPS, przyjmowanie, wydawanie zapasów, prowadzenie dokumentacji magazynowej.
  StPr/21/2002
  data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
  wynagrodzenie od od 3 300 PLN

  Podstawowa opieka psychologiczna dla osób pozbawionych wolności.
  StPr/21/1990
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
  wynagrodzenie od od 30 PLN

  Pomoc w przygotowywaniu posiłków typu kebab.
  StPr/21/1992
  data rozpoczęcia pracy od 14.09.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Obsługa urządzenia do automatycznego rozkroju.
  StPr/21/1979
  data rozpoczęcia pracy od 15.09.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  Prace wykończeniowe, elewacje, kafelkowanie, dachy, szpachlowanie i malowanie wnętrz. Miejsce pracy: głównie Trójmiasto. Pracodawca zapewnia transport pracowników do pracy z Wejherowa.
  StPr/21/1981
  data rozpoczęcia pracy od 13.09.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 do 4 000 PLN

  REKLAMA