Zamknij
REKLAMA

Wiele sukcesów i wiele nowych wyzwań

20.36, 04.02.2021 R.K
Skomentuj
REKLAMA

Z Bogdanem Łapą, starostą kartuskim, o już zrealizowanych zamierzeniach podczas bieżącej kadencji i kolejnych wyzwaniach stojących przed samorządem powiatu kartuskiego, rozmawia Rafał Korbut.

Niedawno minęły dwa lata od wyborów. Co uważa Pan za największy sukces podczas dotychczasowej kadencji?

- Niewątpliwym sukcesem są środki zewnętrze, jakie przez ten czas udało się pozyskać naszemu samorządowi. Powiat Kartuski zawsze zajmował wysokie miejsca w rankingu powiatów aktywnie aplikujących o środki z Unii Europejskiej. Cieszę się ze zrealizowanych inwestycji drogowych, które modernizowaliśmy przy wsparciu z budżetu państwa oraz środków unijnych. Warto podkreślić, że zawsze staramy się je „lokować” w każdej z gmin powiatu.

Jedną z ważniejszych inwestycji było uruchomienie zmodernizowanego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie, który jest samodzielną jednostką Powiatu Kartuskiego. Rozpoczął on funkcjonowanie w czerwcu 2019 r. Jest placówką wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i całym spektrum autyzmu. Tworzenie nowoczesnej, dostępnej oraz bezpiecznej przestrzeni dla tych osób w ramach placówek dziennego pobytu jest nie tylko realizacją zadań samorządu, ale też przejawem społecznej solidarności i odpowiedzialności za tych, którzy potrzebują szczególnego wsparcia. Inwestycja ta została finalistą w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”, wyróżnioną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od kilku lat prace naszego samorządu są wysoko oceniane w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich. W 2020 roku zajęliśmy trzecie miejsce w kategorii „Powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców”.

Jednym z najważniejszych wyzwań dla każdego samorządu są inwestycje. Które z inwestycji, zrealizowanych przez Powiat Kartuski, wymieniłby Pan jako najistotniejsze?

- Najważniejsze dla wielu samorządów są inwestycje drogowe. W ostatnich dwóch latach Powiat Kartuski wykonał przebudowy, remonty kilkunastu odcinków dróg na łączną kwotę ponad 11 mln złotych, w tym pozyskał dofinasowanie na te zadania w ok. 50 % z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowano m.in. drogę na odcinku Czeczewo-Przodkowo, rozbudowano drogę Wygoda Łączyńska-Chmielno, wyremontowano drogę powiatową Pępowo-Leźno. Oprócz tego, za kwotę ponad 1 mln złotych, odnowiono nawierzchnię dróg: Sulęczyno-Lipusz, Goręczyno-Ostrzyce oraz drogi w miejscowościach Kiełpino, Szarłata i Tuchom.

Przy współpracy z gminami w ostatnich dwóch latach zrealizowano inwestycje w zakresie budowy chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych na kwotę łączną ponad 3,6 mln złotych, w tym udział gmin stanowił ok. 45 %.

Istotnym przedsięwzięciem dla nas była budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowej Gowidlino-Sulęczyno, która została dofinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Wartość tego projektu wyniosła ponad 2,2 mln złotych, a wspomniane dofinasowanie prawie 300 tys. złotych, dodatkowo zadanie to wsparły środki w wysokości 300 tys. złotych z budżetu Gminy Sulęczyno.

Chciałbym też nadmienić o zakończonym w lipcu ubiegłego roku mniejszym zadaniu (jego wartość 63,8 tys. złotych), na które pozyskaliśmy środki (25 tys. złotych) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W jego efekcie powstała w Kartuzach przy ul. Mściwoja II „Otwarta Strefa Aktywności”, która ma służyć uczniom z Zespołu Szkół Technicznych i mieszkańcom miasta.

Powiat Kartuski realizuje też wiele ważnych projektów społecznych. Jakie to projekty i do jakich grup społecznych są skierowane?

- Bardzo istotnym projektem społecznym jest „Zintegrowany system usług Powiatu Kartuskiego – POKOLENIA” wartości ponad 10 mln złotych (w tym dofinansowanie na kwotę ponad 8,6 mln złotych z budżetu Województwa Pomorskiego). Projekt jest odpowiedzią na lokalnie zdiagnozowane potrzeby w zakresie usług społecznych, którego wdrożenie ma doprowadzić do osiągnięcia takich celów, jak poprawa jakości życia i stanu zdrowia seniorów, osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia oraz osób objętych pieczą zastępczą i usamodzielnianych. W ramach projektu zaplanowane zostało powołanie Powiatowej Rady Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działania aktywizacyjne w Klubach Seniora, a także działania służące poprawie stanu zdrowia uczestników projektu. Przewiduje się ponadto kompleksowe wsparcie społeczne rodzin, dzieci i osób dorosłych z deficytem rozwoju, tj. niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju (autyzm). W projekcie zaplanowano również działania obejmujące przygotowanie do samodzielnego dorosłego życia osób przebywających w pieczy zastępczej. Projekt „POKOLENIA” będzie realizowany do końca kwietnia 2023 roku.

W zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia realizowana jest budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach, której wysokość dofinansowania ze środków własnych ośmiu gmin i powiatu to 12 milionów złotych, rozłożonych na czas budowy .

Bardzo ważnym aspektem codziennego życia jest zdrowie. Powiat Kartuski może poszczycić się szpitalem, w którym usługi medyczne świadczone są na najwyższym poziomie, a placówka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt. Jakie działania przez ostatnie lata powiat podjął, aby zapewnić stały rozwój szpitalowi?

- Mając na uwadze zalecenia Pomorskiego Inspektora Sanitarnego, określiliśmy harmonogram inwestycji niezbędnych do realizacji w tej kadencji samorządu, które znacznie podniosą standard naszego szpitala.

Ostanie dwa lata to przede wszystkim kompleksowy remont budynku apteki szpitalnej wraz z budową łącznika pomiędzy apteką a budynkiem głównym szpitala, na które Powiat przekazał 2 mln zł. To także rozbudowa tlenowni, którą sfinansowaliśmy w kwocie 50 tys. złotych. Aktualnie w szpitalu powstaje centralna sterylizatornia, na którą przekazaliśmy 1,5 mln zł. Na 2021 rok planujemy stworzenie nowoczesnego centrum diagnostyki obrazowej, wyposażonego m.in. w rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy i pracownie USG ,z łącznikiem do oddziału wewnętrznego i powierzchnią dla administracji szpitala. W następnym roku przystąpimy do ostatniego etapu inwestycji w naszym szpitalu, tj. rozbudowy bloku operacyjnego i modernizacji oddziału chirurgii. Od kilku lat prowadzimy również szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia.

Ostatni rok to bardzo trudny czas – czas pandemii koronawirusa. Jak powiat kartuski radzi sobie w tym okresie?

- Czując pełną odpowiedzialność za naszych mieszkańców - jako samorządowiec – w miarę posiadanych możliwości zrobię wszystko, by zapewnić im bezpieczeństwo i maksymalną ochronę zdrowia. Starostwo Powiatowe zostało dostosowane do nowych zasad pracy i obsługi mieszkańców, które gwarantują pełne bezpieczeństwo naszym petentom. Z rządowego wsparcia w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych Powiat Kartuski otrzymał 3 040 243,00 zł. Środki te mają stanowić rekompensatę utraconych wpływów podatkowych, będących następstwem pandemii koronawirusa COVID-19 i mają zostać przeznaczone na inwestycje. Natomiast, co ważne, bardzo szybko Powiatowe Centrum Zdrowia SP. z o.o. dostosowało warunki w naszym powiatowym szpitalu do przyjmowania m.in. pacjentów covidowych. W związku z epidemią COVID-19 przekazaliśmy szpitalowi środki ochrony osobistej i do dezynfekcji za prawie 0,5 mln. zł. Przekazaliśmy sprzęt o łącznej wartości 217 tys. zł, tj. dwa respiratory, koncentrator tlenu, urządzenie do kompresji klatki piersiowej, pulsoksymetr przyłóżkowy i kamerę termowizyjną. Przekazaliśmy również 20 tys. złotych na wyposażenie dodatkowego stanowiska dla chorych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pragnę bardzo podziękować za niezwykłe zaangażowanie wszystkich naszych samorządów gminnych, wielu naszym firmom i mieszkańcom za troskę o bezpieczeństwo powiatu kartuskiego i nieocenioną pomoc naszemu szpitalowi.

Jakie plany ma samorząd powiatu kartuskiego na najbliższy rok, jakie najważniejsze wyzwania stoją przed zarządem powiatu?

- Już w kwietniu planowane jest przyjęcie przez Radę Powiatu Kartuskiego zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego 2030 wraz z uszczegóławiającymi jej zapisy Programami Operacyjnymi. Proces aktualizacji trwał przez cały 2020 rok, a brali w nim udział samorządowcy i specjaliści z danych dziedzin. Prace oparto na szerokim dialogu społecznym, angażującym instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych i mieszkańców, co dało możliwość pogłębionej, merytorycznej dyskusji na tematy ważne dla przyszłości Powiatu Kartuskiego. Jeśli zaś chodzi o inwestycje, to ważną jest realizowana już budowa sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół w Przodkowie, jej wartość wyniesie ponad 7,8 mln złotych. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w wysokości ponad 2 mln złotych. W tym roku nastąpi przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach, gdzie swoje miejsce znajdą: wydział geodezji, budownictwa i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, co z pewnością ułatwi obsługę naszych mieszkańców. Jednak najważniejszym wyzwaniem w 2021 roku będą nowe inwestycje drogowe, na które łącznie w tegorocznym budżecie udało się wyasygnować ponad 27 mln złotych. Część tej kwoty pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Będziemy realizować m. in. przebudowę i rozbudowę dróg na odcinku Stężyca – Gołubie (4,53 km) oraz skrzyżowanie typu rondo w Leźnie. Ponadto będziemy remontować ponad 20 km dróg powiatowych oraz zbudujemy prawie 7 km nowych chodników .Złożymy także wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie oczekiwanej od wielu lat przez mieszkańców Niestępowa modernizacji mostu. Wierzę, że wszystkie te przedsięwzięcia przyczynią się do zmiany jakości życia mieszkańców powiatu kartuskiego.

Na koniec naszej rozmowy jeszcze jedno pytanie: jak z realizacją zapowiadanych przez Pana zmian w funkcjonowaniu komunikacji?

- Mając na uwadze warunki lokalowe wydziału komunikacji oraz duże kolejki interesantów, dokonałem reorganizacji wydziału, polegającej na utworzeniu dwóch oddziałów zamiejscowych: w Żukowie i Sierakowicach. Oddział zamiejscowy w Żukowie już funkcjonuje, a jednostkę w Sierakowicach otwieramy z początkiem drugiego kwartału bieżącego roku. Należy tu dodać, że w każdym z tych oddziałów mogą być obsługiwani mieszkańcy powiatu bez względu na miejsce zamieszkania.

W związku z brakiem ustawy o planie transportowym i skargami przewoźników na brak rentowności na sześciu liniach komunikacji autobusowej, co mogło skutkować zawieszeniem ich funkcjonowania, Zarząd Powiatu wystąpił do wojewody o dofinansowanie ich w ramach rządowego funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości jednego miliona dwustu tysięcy złotych, dokładając dziesięć procent własnych środków. Wskazane linie autobusowe są częściowo zmodyfikowane w stosunku do dotychczasowych, celem dostosowania do potrzeb mieszkańców naszego powiatu oraz lepszego dostępu uczniów do szkół ponadpodstawowych. Wyłoniono trzech przewoźników do ich obsługi. Przewozy Autobusowe Gryf, Firma Albatros i PKS Gdynia S.A już funkcjonują na nowych liniach.

(R.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%