Zamknij
REKLAMA
Realizacja, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadań w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rodzaj zatrudnienia: służba przygotowawcza. ZAPEWNIAMY: stabilne zatrudnienie, ochronę prawną, możliwość szkolenia zawodowego oraz szereg świadczeń finansowych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, "mundurówka", nagrody pieniężne, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe). Data rozpoczęcia pracy IV kwartał 2022 r.
StPr/22/2275
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2022
wynagrodzenie od od 4 327 PLN

Gotowanie, przygotowanie stanowiska, live cooking.
StPr/22/2278
data rozpoczęcia pracy od 10.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Nauczyciel geografi i- prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniami. Praca z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi w małych grupach (do 8 dzieci).
StPr/22/2244
data rozpoczęcia pracy od 17.10.2022
wynagrodzenie od od 820 PLN

Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej PCPR w Wejherowie - pcprwejherowo.pl 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z usamodzielniającymi się wychowankami w celu skierowania do mieszkania chronionego i monitorowanie pobytu wychowanków w mieszkaniu chronionym (...)
StPr/22/2247
data rozpoczęcia pracy od 04.10.2022
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

Nauczanie w grupie wiekowej- realizacja podstawy programowej, dbanie o bezpieczeństwo dzieci i sprawowanie opieki nad grupą dzieci.
StPr/22/2250
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 652,39 PLN

Praca w szkołach w Wejherowie.
StPr/22/2235
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

Sprawowanie bezpośredniego bieżącego nadzoru nad funkconowaniem systemu ochrony 18WOG. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu przepustkowego. Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji zwiazanej z ochroną obiektów.
StPr/22/2239
data rozpoczęcia pracy od 04.10.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Współpraca w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przedstawicielami właściwych JW, delegaturą wojskowej ochronyprzeciwpożarowej, zarządzcą i użytkownikiem administrowanych przez 18 WOG nieruchomości. Nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych w zaresie ochrony przeciwpożarowej obiektów. Kontrola, merytoryczny i praktyczny udział w opracowywaniu dokumentacji przeciwpożarowej.
StPr/22/2224
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 850 PLN

- nadzór w zakresie właściwego stosowania materiałów używanych przy realizacji robót systemem zleconym i gospodarczym; - udzielanie informacji wykonawcom robót; - przestrzeganie terminów gwarancyjnych; - nadzór nad terminowym wykonaniem zadań; - przestrzeganie reżimów technologicznym i projektówych -udzielanie informacji wykonawcom robót - opracowywanie dokumentacji przetargowej
StPr/22/2225
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 850 PLN

Digitalizacja dokumentów.
StPr/22/2227
data rozpoczęcia pracy od 04.10.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN