Zamknij
REKLAMA

Strażnik Działu Ochrony Służby Więziennej

Nr oferty: StPr/22/1744Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
Zakres obowiązków: Realizacja, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadań w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rodzaj zatrudnienia: służba przygotowawcza. ZAPEWNIAMY: stabilne zatrudnienie, ochronę prawną, możliwość szkolenia zawodowego oraz szereg świadczeń finansowych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, "mundurówka", nagrody pieniężne, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe). Data rozpoczęcia pracy III kwartał 2022 r.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: inna
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.09.2022
Wynagrodzenie brutto: od 4 327 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: - obywatelstwo polskie - uregulowany stosunek do służby wojskowej - możliwość korzystania z pełni praw publicznych - osoba dająca rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych - osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której ie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo - co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe - zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Areszt Śledczy Wejherowo
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Sobieskiego 302, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie
  Osoba do kontaktu:
  Numer telefonu:
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: Aplikacje do 19.08.2022 r. Wymagane dokumenty należy składać osobiście bądź listownie w Areszcie Śledczym w Wejherowie, ul. Sobieskiego 302 lub za pomocą przesyłki pocztowej poleconej na adres Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, u
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Praca w szkołach w Wejherowie.
  StPr/22/1843
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
  wynagrodzenie od od 3 900 PLN

  Montaż instalacji sanitarnych.
  StPr/22/1817
  data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
  wynagrodzenie od od 4 800 PLN

  l)przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD planu pomocy dziecku, 2) ewaluacja i monitoring planu pomocy dziecku, 3) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, 4)zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych, 5)współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, 6)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 7)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, 8)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, 9)przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej , 10)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 1 1) udział w pracach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka, 12)konsultowanie na wniosek organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej, 13)współudział w tworzeniu i realizowanie programów rozwoju pieczy zastępczej, 14)współudział w tworzeniu i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, 15)przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w miesiącu wizyt w środowisku rodziny zastępczej, dla której pracownik został wyznaczony jako koordynator, 16) sporządzanie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z wizyt w rodzinie zastępczej, w tym z wizyt i kontaktów z innymi instytucjami współpracującymi z rodziną za poprzedzający miesiąc, 17)planowanie swojej pracy w systemie zadaniowym w okresie dwutygodniowym 18) zakładanie teczki z dokumentacją dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z wytycznymi przełożonego i rzetelne jej prowadzenie, 19) gromadzenie dokumentacji i sporządzanie pozwu alimentacyjnego od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. 6. Dodatkowe informacie: 1.praca w terenie 2.praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, 3.miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A, 4.w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych, 5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
  StPr/22/1828
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 600 do 4 000 PLN

  Szycie wyrobów na maszynie
  StPr/22/1797
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 500 PLN

  Praca w kwiaciarni. Praca w godz. 8-19 wg grafiku.
  StPr/22/1781
  data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Sporządzanie dekoracji kwiatowych. Praca w godz. 8-19 wg grafiku.
  StPr/22/1782
  data rozpoczęcia pracy od 09.08.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  - kontrola wstępna otrzymywanych dokumentów zobowiązaniowych - sprawdzanie poprawności oraz zgodności z planem finansowym sporządzanym przez szefów służb - księgowanie planu finansowego, korekt zewnętrznych oraz wewnętrznych - archiwizowanie dokumentacji
  StPr/22/1756
  data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
  wynagrodzenie od od 3 360 PLN

  Pomoc nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, wsparcie w opiece nad dziećmi, pomoc w czynnościach porządkowych, pomoc dzieciom przy posiłkach i toalecie, nadzór nad bezpieczeństwem dzieci, opieka nad dziećmi podczas spacerów i zabaw.
  StPr/22/1760
  data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
  wynagrodzenie od 1 565 PLN

  1. Konserwowanie komputerów 2. Czyszczenie/ konserwacja systemów operacyjnych 3. Konserwowanie drukarek 4. Administrowanie siecią komputerową 5. Sprawowanie nadzoru nad systemem kopiowania danych 6. Zamawianie sprzętu elektronicznego służącego jako pomoce dydaktyczne oraz do obsługi biurowej 7. Nadzór nad komputerami znajdującymi się w salach lekcyjnych i pracowniach komputerowych 8. Nadzór nad komputerami pracowników biblioteki 9. Bieżące naprawy monitoringu szkolnego oraz naprawy czujek dymu i ruchu 10. Czuwanie nad sprawnoścvią sprzętu elektronicznego znajdującego się w salach lekcyjnych 11. Czuwanie nad prawidłowym nagłośnieniem w auli szkolnej 12. Przechowywanie licencji na oprogramowanie szkolne oraz przestrzeganie terminu ich ważności 13. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję szkoły
  StPr/22/1767
  data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 200 do 3 600 PLN

  Układanie kostki brukowej, ustawianie krawężników, docinka, wykonywanie planty pod kostkę. Wynagrodzenie do uzgodnienia. Transport do uzgodnienia.
  StPr/22/1747
  data rozpoczęcia pracy od 04.08.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN