Zamknij
REKLAMA
Zapewnianie prawidłowej opieki i wychowania dzieciom w Domu Dziecka. Dbanie o rozwój emocjonalny, psychiczny, społeczny. Zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, terapii specjalistycznych, uzupełnianie zaległości szkolnych. Praca wg grafiku, również w porze nocnej.
StPr/22/2539
data rozpoczęcia pracy od 24.11.2022
wynagrodzenie od od 3 250 PLN

Wykonywanie zadań pomocniczych i technicznych pod nadzorem pracownika w komórkach organizacyjnych urzędu skarbowego: Dziale Obsługi Bezpośredniej (SOB), Dziale Egzekucji Administracyjnej (SEE), Trzecim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3), Dziale Rachunkowości (SER), Drugim Dziale Spraw Wierzycielskich (SEW-2), Dziale Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI).
StPr/22/2538
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

1. Prowadzenie pracy socjalnej z usamodzielniającymi się wychowankami pieczy zastępczej po uzyskaniu przez nich pełnoletniości zgodnie z wytycznymi przełożonego i dokumentowanie tej pracy. 2. Prowadzenie spraw związanych z procesem usamodzielnienia wychowanków zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami przyjętymi u pracodawcy. 3. Przeprowadzanie nie rzadziej niż raz na kwartał wizyt w środowisku u usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej po uzyskaniu pełnoletniości. 4. Prowadzenie rejestru usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej po uzyskaniu przez nich pełnoletniości. 5. Monitorowanie procesu usamodzielnienia, wsparcie wychowanków w realizacji indywidualnego Programu Usamodzielnienia. 6. Udzielanie informacji o poradnictwie, pomocy prawnej i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, dla ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 7. Dokonywanie w imieniu Dyrektora oceny końcowej Indywidualnego Programu Usamodzielnienia wraz z wychowankiem i opiekunem usamodzielnienia. 8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi. 9. Tworzenie i realizacja projektów dla usamodzielniających się wychowanków. 10. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w zależności od potrzeb PCPR. 11. Sporządzanie opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą na wniosek Sądu. 12. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną zastępczą. 13. Udzielanie zainteresowanym osobom informacji w sprawach dotyczących działalności i funkcjonowania PCPR.
StPr/22/2523
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

l)przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD planu pomocy dziecku, 2) ewaluacja i monitoring planu pomocy dziecku, 3) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym RDD w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, 4)zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych, 5)współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, 6)zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, 7)pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, 8)zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, 9)przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej , 10)udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, 1 1) udział w pracach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka, 12)konsultowanie na wniosek organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej, 13)współudział w tworzeniu i realizowanie programów rozwoju pieczy zastępczej, 14)współudział w tworzeniu i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, 15)przeprowadzanie nie rzadziej niż raz w miesiącu wizyt w środowisku rodziny zastępczej, dla której pracownik został wyznaczony jako koordynator, 16) sporządzanie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca comiesięcznych sprawozdań z wizyt w rodzinie zastępczej, w tym z wizyt i kontaktów z innymi instytucjami współpracującymi z rodziną za poprzedzający miesiąc, 17)planowanie swojej pracy w systemie zadaniowym w okresie dwutygodniowym 18) zakładanie teczki z dokumentacją dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z wytycznymi przełożonego i rzetelne jej prowadzenie, 19) gromadzenie dokumentacji i sporządzanie pozwu alimentacyjnego od rodziców biologicznych na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. 6. Dodatkowe informacje: 1.praca w terenie 2.praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, 3.miejsce pracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279A, 4.w miejscu wykonywania pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych, 5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PCPR w Wejherowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
StPr/22/2516
data rozpoczęcia pracy od 18.11.2022
wynagrodzenie od od 3 600 do 4 000 PLN

Pełna treść ogłoszenia o rekrutacji znajduje się na stronie internetowej PCPR w Wejherowie pcprwejherowo.pl 1. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka, 2. Właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej, 3. Praca indywidualna z dzieckiem oraz z grupą wychowanków - w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, 4. Współpraca z rodzinami, opiekunami prawnymi, instytucjami, 5. Wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska. Praca wg grafiku.
StPr/22/2517
data rozpoczęcia pracy od 18.11.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Realizacja, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadań w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rodzaj zatrudnienia: służba przygotowawcza. ZAPEWNIAMY: stabilne zatrudnienie, ochronę prawną, możliwość szkolenia zawodowego oraz szereg świadczeń finansowych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, "mundurówka", nagrody pieniężne, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe). Data rozpoczęcia pracy I kwartał 2023 r.
StPr/22/2518
data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
wynagrodzenie od od 4 327 PLN

Realizacja, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadań w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Rodzaj zatrudnienia: służba przygotowawcza. ZAPEWNIAMY: stabilne zatrudnienie, ochronę prawną, możliwość szkolenia zawodowego oraz szereg świadczeń finansowych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, "mundurówka", nagrody pieniężne, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe). Data rozpoczęcia pracy I kwartał 2023 r.
StPr/22/2519
data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
wynagrodzenie od od 4 691 PLN

Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie reakcji ratowniczych, reagowanie na wszelkie naruszenia regulaminu obowiązującego na kąpielisku lub pływalni.
StPr/22/2513
data rozpoczęcia pracy od 11.12.2022
wynagrodzenie od od 810 PLN

Operator wielopiły i strugarki czterostronnej.
StPr/22/2499
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Nauczanie w grupie wiekowej- realizacja podstawy programowej, dbanie o bezpieczeństwo dzieci i sprawowanie opieki nad grupą dzieci.
StPr/22/2488
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 000 PLN